Regulamin portalu www.DobryLekarz.plI Postanowienia ogólne

1. Dom Marki Max von Jastrov, jako właściciel portalu www.DobryLekarz.pl, zwanego dalej Portalem świadczy osobie korzystającej w jakikolwiek sposób z Portalu, zwanej dalej Użytkownikiem usługę dostarczania informacji, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszego regulaminu, przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.
2. Regulamin Portalu, znajdujący się pod internetowym adresem http://www.DobryLekarz.pl określa warunki korzystania z portalu i informacji w nim zawartych (przedstawianych) oraz zakres odpowiedzialności ponoszonej przez operatora Portalu Dom Marki Max von Jastrov.
3. Wchodząc na strony Portalu, Użytkownik potwierdza tym samym, iż zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego treści i zobowiązuje się go przestrzegać.
4. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jest warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu, a w szczególności zawartych w nim treści i informacji.


II Prawa i obowiązki stron

1. Użytkownik ma prawo do swobodnego korzystania z Portalu, pod warunkiem punktu I3.
2. Użytkownik zobowiązuje się:
- w przypadku korzystania z treści zawartych na stronach Portalu, do dokładnego sprawdzenia ich aktualności, wiarygodności i jakości;
- do korzystania ze stron www w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3. Dom Marki Max von Jastrov ma prawo do:
- wykorzystania Portalu do celów promocyjnych i marketingowych, przy zachowaniu nienaruszalności treści stron Portalu;
- jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach;
- usunięcia treści zamieszczonej w Portalu przez Reklamobiorcę, w przypadku naruszenia przez niego postanowień umowy, naruszenia ogólnych zasad korzystania z sieci Internet lub naruszenia prawa;
- okresowego zawieszania Portalu bez uprzedzenia z powodu konieczności dokonania modernizacji lub konserwacji.
4. Wszelkie prawa autorskie do Portalu oraz związane z nimi rozwiązania, prezentacje danych, treści przysługują firmie Dom Marki Max von Jastrov.


III Ograniczenia odpowiedzialności

1. Dom Marki Max von Jastrov podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić poprawne działanie Portalu oraz by prezentowane w nim treści i informacje były najlepszej jakości.
2. Dom Marki Max von Jastrov nie gwarantuje, iż zawarte w Portalu treści i informacje będą spełniały wymagania Użytkowników pod względem aktualności, wiarygodności, dokładności i jakości.
3. Dom Marki Max von Jastrov nie ponosi odpowiedzialności za:
- aktualność, wiarygodność, dokładność i jakość informacji zamieszczonych przez Reklamobiorcę - odpowiedzialność za to ponosi Reklamobiorca;
- nie zapoznanie się z regulaminem przez Użytkownika oraz za nieumiejętne korzystanie przez Użytkownika z treści i informacji zawartych w Portalu;
- sposób wykorzystania przez Użytkownika informacji i treści zawartych w Portalu oraz jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z Portalu, w tym także: szkody i straty wyrządzone osobom trzecim, powikłania zdrowotne, śmierć;
- szkody i straty będące wynikiem: niezgodnego z prawem wykorzystania Portalu przez Użytkownika lub przez Reklamobiorcę, w tym za straty i szkody osób trzecich; podania przez Reklamobiorcę niepełnych, nieaktualnych, niewiarygodnych informacji, danych, treści; nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego regulaminu lub innych przepisów wymienionych w punkcie I1;
- informacje pobrane z Internetu i skutki ich wykorzystania;
- jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Portalu i/lub utratę danych, w tym także spowodowane jakimikolwiek awariami, działaniem siły wyższej, ingerencją osób trzecich.


IV Postanowienia końcowe

1. Dom Marki Max von Jastrov nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności cywilnej, karnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu.
2. Dom Marki Max von Jastrov zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronie Portalu pod adresem www.DobryLekarz.pl. Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian do regulaminu, jest równoznaczne z ich akceptacją.
3. Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować na adres e-mail: Szczecin@DobryLekarz.pl